ruby on rails developers vs python django developers

ruby on rails developers vs python django developers